Общи условия

I. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл. 1. Настоящите Общи условия регулират взаимоотношенията, правата и отговорностите между „В Систем” ЕООД като собственик на Интернет сайта https://vsystem.bg, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

Чл. 2. Ползването на услугите на vsystem.bg под всяка тяхна форма означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен и приема да спазва стриктно настоящите условия. Ако Вие не сте съгласни с тях, моля не ползвайте услугите на сайта vsystem.bg.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „В Систем“ ЕООД

2. Адрес на управление и упражняване на дейност: България, гр. София 1408, ул. „Мила Родина“ № 30

3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1408, ул. „Мила Родина“ № 30

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1408, ул.„Мила Родина“ № 30, тел.: 0886 174 162 ; 02 / 958 67 88

5. ЕИК: 130650948

6. Регистрация по ЗДДС: BG130650948

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02 / 940 20 46
факс: 02 / 940 36 40
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством Интернет магазина vsystem.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие като ПОТРЕБИТЕЛ приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с настоящите Общи условия на сайта vsystem.bg.

Чл. 5. Цялото съдържание на Интернет сайта vsystem.bg, включително дизайн, оформление, графично изобразяване, подредба, текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да зарежда или да отпечатва отделни части от Интернет страницата vsystem.bg само при условие, че не премахва бележките, свързани с авторското право и собствеността на страницата. Зареждането или копирането на части от Интернет страницата vsystem.bg не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да възпроизвежда цялостно или на части, да предава по електронен или друг начин, да изменя, да свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел тази Интернет страница без предварително писмено съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА или законен негов представител. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел.

Чл. 6. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог файлове данни на сървъра на vsystem.bg. Повече информация за събираната лична информация и нейното съхранение е описана в страницата Политика за защита на личните данни.

Чл. 7. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на vsystem.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 8. След натискане на бутона "Изпрати поръчката", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

Чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неговата операционна система (например забрана за изпълнение на скриптове, забрана на приемането на бисквитки и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми, произлизащи от страна на vsystem.bg, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката на стока от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по друг начин и за своя сметка.

Чл. 11. Договорният език е български или английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

IV. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 12. Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до ПОТРЕБИТЕЛЯ са описани в страницата Поръчка, плащане и доставка.

Чл. 13. Изпълнението на всяка поръчка започва след осъществяване на телефонна връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна.

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Чл. 15. (1) Всички стоки, изпращани от vsystem.bg чрез куриерски служби, се застраховат. При приемане на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат удостоверени от протокол в куриерската служба и да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА. В случаите, когато от ДОСТАВЧИКА са зададени в писмена форма конкретна дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и телефонен номер при подаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

(2) При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват приемо-предавателен протокол. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Чл. 16. При отказ от получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Чл. 17. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да издава при всяка една продажба документ, удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта), описващ гаранционния срок на всеки един от поръчаните продукти, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие, придружена от издадения от ДОСТАВЧИКА документ за плащане (касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол).

Чл. 19. Ако в гаранционната карта са посочени контакти за сервизно обслужване от други фирми, различни от „В Систем” ЕООД, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ се обръща директно към тях. В такъв случай важат правилата на съответната сервизна мрежа. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на „В Систем” ЕООД, посочен в гаранционната карта.

Подробно описание на гаранционните условия е публикувано на страницата Гаранционно обслужване и сервиз.

VI. ЦЕНИ НА СТОКИ / УСЛУГИ И ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 20. Всички посочени цени в Интернет магазина vsystem.bg са за един брой продукт с включен ДДС и могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.

Чл. 21. (1) Цените, посочени на сайта vsystem.bg не включват разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до ПОТРЕБИТЕЛЯ (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи стават ясни в процеса на поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Преди финализиране на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да види крайната дължима сума, както и всеки разход поотделно. В случай че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

(2) В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси и комисиони, свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт, в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи ДОСТАВЧИКЪT се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за несъответствието, но не дължи компенсация на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 23. В случай че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че ПОТРЕБИТЕЛЯ да може да се осведоми за отстъпката.

Чл. 24. За всяка поръчка ДОСТАВЧИКЪТ издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

VII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ СТОКИ / УСЛУГИ

Чл. 25. (1) Съгласно Чл.55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, може да бъде върната в рамките на 14 дни след получаването й, без изрични основания за това, ако не е ползвана и не е нарушен нейния търговски вид. Изключение правят стоките, пренасяни на електронни носители (софтуерни дискове, например) - те не подлежат на такова връщане.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. В случай че заявена за връщане стока е с нарушен търговски вид, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането или да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ по-ниска цена от тази, която е заплатил ПОТРЕБИТЕЛЯТ за получаването й. Разликата в цената не е точен процент и се определя от ДОСТАВЧИКА съобразно търговския вид, в който е върната стоката.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че не може да използва стока, която е получил, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

(4) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва недвусмислено да информира ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от покупката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи това, като изпрати на ДОСТАВЧИКА „Формуляр за упражняване правото на отказ от договора за покупка“ (Приложение №1 към настоящите Общи условия) по пощата или чрез електронно съобщение.

(5) В случай че стоката е била заплатена предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКЪТ няма забележки към нея при получаването й, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ стойността на заплатената стока в срок от 14 календарни дни, считано от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заявил отказа си от стоката, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоките или доказателство, че стоките са му изпратени.

(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин за доставка различен от най-евтината стандартната доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

Чл. 26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи, без да дължи обезщетение:

а) ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
б) ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нейната опаковка и докаже това с протокол за увредена стока, подписан от куриера;
в) ако доставената стока не съответства на поръчаната от него.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването й, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разходите по транспортирането на стоката до избрания адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ и обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда съдържанието на сайта vsystem.bg и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от „В Систем” ЕООД посредством този сайт.

Чл. 28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда информация за предишно направени от него поръчки (при условие че е регистриран като потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни. Всякакви промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено. Всякакви умишлени действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта са наказуеми.

Чл. 29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своите данни за достъп до сайта vsystem.bg, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговите имейл и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите данни за достъп до сайта vsystem.bg, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин на плащане.

Чл. 31. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на Интернет страницата vsystem.bg се задължава при ползване на услугите:

а) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
б) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
г) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „В Систем” ЕООД услуги;
д) да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
е) да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ж) да не извършва злоумишлени действия;
з) да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез vsystem.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

Чл. 32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 33. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 34. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на vsystem.bg.

Чл. 35. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез vsystem.bg.

Чл. 36. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл. 37. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Чл. 38. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, независимо дали са регистрирани на сайта vsystem.bg.

Чл. 39. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено чрез формата за контакти. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл. 40. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, природни бедствия, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 41. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
Подробна информация за използваните бисквитки е публикувана на страницата Политика за използване на бисквитки.

X. СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 42. (1) ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯ или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
ДОСТАВЧИКЪТ публикува своите правила за защита на личната информация на страницата Политика за защита на личните данни.

XI. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Чл. 43. Възможно е част от информацията на този сайт, вкл. имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 44. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя информация за характеристиките на продуктите и/или изображения/анимации/видео, представени в Интернет магазина vsystem.bg, но не носи отговорност относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. В случай че техническите параметри на даден продукт са променени, ДОСТАВЧИКЪТ ще актуализира данните, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ и свързани с ползването на информация за продуктови параметри, посочени в Интернет магазина vsystem.bg.

XIII ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК И ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

Чл. 45. За всяка поръчка, направена чрез този сайт може да се използва само един код за ваучер или талон за отстъпка. Ако стойността на продуктите е по-ниска от тази на ваучера или талона, остатъкът не се изплаща, но ако е по-висока от неговата, горницата се доплаща. Срещу стойността на ваучера или талона не могат да бъдат получени пари в брой, чек или кредит, като той не материализира никакви други права и не е ценна книга.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 46. (1) Фирма „В Систем” ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта vsystem.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

(2) Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), “В Систем” ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувана в началото на настоящите Общи условия и в страницата за контакти.

XV. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 47. (1) Настоящите общи условия за ползване могат да бъдат променяни от „В Систем” ЕООД, за което ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните случаи:

а) След изричното уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
б) След публикуването им от ДОСТАВЧИКА на сайта vsystem.bg и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
в) С изричното приемане на общите условия от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез профила му в сайта vsystem.bg или при покупка.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ публикува настоящите общи условия на адрес https://vsystem.bg/obshti-usloviya заедно с всички изменения и допълнения в тях.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 50. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 51. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 52. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно законодателството на Република България.

Чл. 53. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 21.05.2019 г.

XVII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 54. (1) Под "ПОТРЕБИТЕЛ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата vsystem.bg на своя компютър или електронно устройство.

(2) Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 55. Интернет магазинът vsystem.bg е собственост на ДОСТАВЧИКА.

 

Приложение № 1

Формуляр за упражняване правото на отказ при онлайн покупка
(Моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от покупката

До: „В Систем“ ЕООД, ЕИК: 130650948
България, гр. София 1408, ул. Мила Родина № 30

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Дата на уведомлението:
Номер на поръчката:
Дата на поръчката:
Име на потребителя:
Адрес на потребителя:
Подпис на потребителя (в случай, че настоящият формуляр се изпраща на хартиен носител):