Гаранционно обслужване и сервиз

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте „В Систем” ЕООД!

Вашият продукт е обезпечен от фирма „В Систем” ЕООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в гаранционната Ви карта.

Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкциите за употреба на закупения продукт, както и настоящите Гаранционни условия. Те дефинират задълженията, които "В Систем" ЕООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите закони и законови разпоредби в Република България.

1. Гаранционен срок

Гаранционният срок е отбелязан в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена чрез куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни и други аксесоари) съгласно условията на производителя на продукта.

2. Места за приемане на гаранционни продукти

2.1. Гаранционни продукти се приемат в сервизите, описани в гаранционната карта, получена при покупка на изделието.

2.2. Ако производителят не е осигурил собствена сервизна мрежа, при покупка се получава гаранционна карта от „В Систем” ЕООД. В този случай продуктът трябва да бъде транспортиран до сервиза на „В Систем” ЕООД, чиито адреси и телефони са посочени в страницата за контакти.

2.3. Ако производителят е осигурил собствена сервизна мрежа, то местата за приемане на сервизни продукти са отбелязани в гаранционната карта. В такъв случай важат правилата на съответната сервизна мрежа.

2.4. Сервизът има право да транспортира продуктите до други сервизи за своя сметка.

Забележка: При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

3. Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване

3.1. Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка (прилежащи аксесоари и документация).

3.2. Продуктите се приемат само придружени от оригинали на гаранционна карта и документи за плащане (касова бележка / фактура с касова бележка / фактура за банков превод).

3.3. Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.

4. Задължения на сервиза

При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:

4.1. Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.

4.2. При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.

4.3. Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:

а) Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.

б) Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.

в) Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

4.4. Производителят, Вносителят, Търговецът и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.

4.5. По време на престоя в сервиза, фирма „В Систем ЕООД” не е длъжна да осигурява оборотно друг подобен продукт.

5. Срок за гаранционно обслужване

5.1. При предявяване на рекламацията в сервиза на фирмата – според сложността на ремонта и доставката на резервни части – до 30 дни.

5.2. При получаване на рекламация с куриер – срокът за ремонт започва от датата на получаването, без да се брои времето, необходимо за пътуване на продукта до сервиза и обратно до клиента.

5.3. При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя”.

5.4. Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не носи отговорност за уведомяване, че гаранционното обслужване е приключило при невъзможност за връзка с клиента.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване в местата, където са предявили рекламацията.

6. Получаване на продукти от гаранционно обслужване

6.1. Продуктите, предоставени в сервиза на фирма „В Систем” ЕООД се получават на същото място.

6.2. Продуктите, изпратени в сервиз осигурен от производителя се получават според условията на съответния сервиз.

6.3. Продуктите, получени в сервиза на фирма „В Систем” ЕООД чрез куриер, се изпращат обратно, след като клиентът е уведомен за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовия продукт.

6.4. Рекламация по окомплектовката или вида на отремонтираната/заменена стока се приема само в момента на получаването й.

6.5. Частите, заменени при ремонта на гаранционен продукт остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

6.6. Ако при диагностицирането на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване.

Забележка: Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза или търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

7. Отказ от гаранционно обслужване

Фирма "В Систем" ЕООД има право да откаже гаранционно обслужване при следните положения:

7.1. При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта, нечетливост или липса на сериен номер.

7.2. При липса на гаранционна карта и документ за плащане (касова бележка / фактура с касова бележка / фактура за банков превод).

7.3. След изтичане на гаранционния срок, отбелязан в гаранционната карта.

7.4. При неоторизиран опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики.

7.5. При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.

7.6. При повреди причинени от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда жакове, куплунги и др.).

7.7. При неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.

7.8. При използване на нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS), наличие на вируси.

7.9. При дефекти, причинени от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт.

7.10. Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания).

7.11. Гаранцията на продукти не включва:

- всякакви аксесоари, доставени с продукта;
- акумулаторни батерии за еднократна употреба (тези продукти имат по-кратък живот, дължината на който зависи от честотата на използване);
- повреди, произтичащи от неправилна употреба (например грешки при експлоатация, механични повреди, неправилно работно напрежение);
- повреди, дължащи се на износване, замърсяване, оголване на кабелите, скъсан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни;
- всяка промяна на продукт, извършен от купувач или трето лице, освен ако фирма „В Систем” е дала предварителното си писмено съгласие за естеството и степента на промяната;
- инсталиране и подмяна на консумативи;
- софтуерни инсталации и настройки;
- повреди, дължащи се на форсмажорни обстоятелства;
- повреди, за които купувачът е известен към момента на покупката.

9. Други общи условия

9.1. Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.

9.2. Случаите на повече от едно гаранционно обслужване не са основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.

9.3. Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

9.4. Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 60 дни след датата на предоставяне в сервиза.

10. Изисквания за транспорт, съхранение и инсталиране

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия: температура на въздуха 0-30 градуса, относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.

Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при същите изисквания към околната среда, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчака 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

11. Изисквания към електрическото захранване

Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.

При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използването на UPS или разклонител с възможност за защита от смущения по електрическата мрежа.